Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o.
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów w 2021r

Jezierzyce, dn. 17.11.2020r.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 214 000 EURO

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp. z o.o.

Jezierzyce, ul. Kolejowa 5, 76 – 200 Słupsk

059 811 25 75, 847 39 12, fax 059 847 39 20

ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów w 2021r.

Znak sprawy 12/AD/2020.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod w/w adresem lub pobrać ze strony internetowej: www.zgkjezierzyce.pl w zakładce BIP

 

Realizacja zamówienia :

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów do miejscowości Jezierzyce na potrzeby zbiórki i transportu odpadów komunalnych realizowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o. w 2021r. Dostawy powinny być realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego i na jego telefoniczne bądź e-mailowe zlecenie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera - Załącznik nr 1 do SIWZ.

Do zadań Wykonawcy należy dostawa następujących rodzajów fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów z nadrukiem, wykonanych z folii LDPE, o pojemności worka 120 L i 160 L i wymiarach dla poszczególnych worków:

> 120 L - 700 mm x 1100 mm,

> 160L - 900 mm x 1200 mm

z taśmą do zawiązywania i z zakładkami, według poniższego zestawienia:


 

Lp.

Kolor worka

Rodzaj odpadu (nazwa)

Grubość folii (µ)

WOREK 120 L

(ilość szt.)

WOREK 160 L

(ilość szt.)

1.

ŻÓŁTY

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

0,045

-

400 000

2.

ZIELONY

SZKŁO

0,06

200 000

-

3.

NIEBIESKI

PAPIER

0,06

180 000

-


 

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia uprawnionym do tego celu podwykonawcom jedynie w zakresie transportu i rozładunku zakupionego środka. Za prace zrealizowane przez podwykonawców Wykonawca będzie odpowiadał jak za własne.

Wspólny Słownik Zamówień CPV 19520000 -7 - Produkty z tworzyw sztucznych

 

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: Umowa na czas określony z okresem obowiązywania od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

3. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Procedura Zamówień Publicznych,: Anna Dziuba tel. 0 (59) 847 39 14

Przedmiot Zamówienia: Agata Szakowska tel. 0 (59) 847 46 60.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki:

Warunki udziału w postępowaniu.

4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1, pkt. 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt.1

  2. spełniają warunki w zakresie:

  1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej jak w niniejszym zamówieniu,

  2. zdolności technicznej lub zawodowej,

  3. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

4.2 W zakresie warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – w zakresie tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych wymagań.

  1. W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wymaga wykazania zrealizowania minimum jednej dostawy obejmującej dostarczenie co najmniej 400000 szt. worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów z nadrukiem, wykonanych z folii LDPE w ramach umowy (dowolnie 120 L +160 L). Zamawiający zastrzega sobie prawo potwierdzenia wiarygodności i autentyczności przedstawionych referencji - poświadczeń.

  2. W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej – w zakresie tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych wymagań.

5. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Stwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów żądanych przez zamawiającego od wykonawcy przez powołaną do tego komisję przetargową, na zasadzie: spełnia/nie spełnia.

6. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami:

Kryterium 1: Cena Kc – 60 %

Kryterium 2: Termin dostawy T - 40 %

7. Zasady przyznawania punktów dla poszczególnych kryteriów:

  1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Kryterium 1: Cena Kc – 60 %

Zamawiający wyliczy ocenę punktową danej oferty w kryterium cena zgodnie z niżej wskazanym wzorem:

L = C najniższa/C badanej oferty x 60
(najniższa cena łączna – maksymalna ilość punktów 60)

 

Kryterium 2: Termin dostawy Kt - 40 %

Wykonawcy, którzy zadeklarują dostawę fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów w 2021r. w terminie do 7 dni kalendarzowych od telefonicznie lub e-mailowo otrzymanego zamówienia uzyskają, w niniejszym kryterium, ocenę – 40 pkt.

Wykonawcy, którzy zadeklarują dostawę fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów w 2021r. w terminie do 14 dni kalendarzowych od telefonicznie lub e-mailowo otrzymanego zamówienia uzyskają, w niniejszym kryterium, ocenę – 20 pkt.

Wykonawcy, którzy zadeklarują dostawę fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów w 2021r. w terminie do 21 dni kalendarzowych od telefonicznie lub e-mailowo otrzymanego zamówienia uzyskają, w niniejszym kryterium, ocenę – 0 pkt.

Łączna Ocena oferty:

Ocena oferty = Kc + Kt

7. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

8. Termin składania ofert upływa w dniu 26.11.2020 r. o godz. 900

9. Oferty należy składać w Sekretariacie Zamawiającego.

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2020 r. o godz. 915.

11. Termin związania ofertą 30 dni od dnia otwarcia ofert.

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.

13. Zamawiający odstępuje od konieczności wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Zamawiający zamieścił ogłoszenie w BZP w dniu 17.11.2020r. pod numerem 611380-N-2020

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 17.11.2020.12.58.00_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-17 12:58:00 213,4KB 21 razy
2 17.11.2020.12.58.30_zalaczniki.doc Po terminie otwarcia ofert 2020-11-17 12:58:30 14KB 25 razy
3 19.11.2020.10.38.54_siwz_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-19 10:38:54 213,6KB 11 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 19.11.2020.10.29.17_Odpowiedzi_na_pytania_do_przetragu_12-AD-2020.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-19 10:29:17 83,8KB
Wynik postępowania
1 02.12.2020.13.31.16_wybor_najkrzystnejszej_oferty.pdf 2020-12-02 13:31:16 74,4KB
2 23.12.2020.10.58.50_udzielenie_zamaiwienia.pdf 2020-12-23 10:58:50 95,2KB
Udzielenie zamówienia
1 23.12.2020.10.45.42_udzielenie_zamaiwienia.pdf 2020-12-23 10:45:42 95,2KB
Informacja z otwarcia ofert
1 26.11.2020.09.53.53_protokol_otwarcia.pdf 2020-11-26 09:53:53 75,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Dziuba 17-11-2020 12:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Dziuba 17-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Dziuba 23-12-2020 10:58