Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o.
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa chemii antyodorowej do sieci kanalizacji sanitarnych. Znak sprawy 5/AD/2020

Jezierzyce, dn. 19.06.2020r.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 214 000 EURO

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp. z o.o.

Jezierzyce, ul. Kolejowa 5, 76 – 200 Słupsk

059 811 25 75, 847 39 12, fax 059 847 39 20

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

DOSTAWA CHEMII ANTYODOROWEJ

CPV 24000000-4 – PRODUKTY CHEMICZNE


 


 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod w/w adresem lub pobrać ze strony internetowej: www.zgkjezierzyce.pl w zakładce BIP

Realizacja zamówienia – sukcesywnie przez 24 miesięcy licząc od 15.07.2020r.

 

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 i spełniający warunki określone art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki:

 1. Posiadanie kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 2. Posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej- zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

 1. że wykonał/uje w okresie pięciu ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwa kontrakty – umowy na dostawę chemii antyodorowej typu FERROX jakością, rodzajem i zakresem zbliżonym do przedmiotu zamówienia w ilości nie mniejszej niż 100 t każdy. Zamawiający zastrzega sobie prawo potwierdzenia wiarygodności
  i autentyczności przedstawionych referencji - poświadczeń. W przypadku zrealizowania i / lub realizowania kontraktu/ów dostaw chemii dla Zamawiającego, Wykonawcy zwolnieni są z przedstawiania stosownych poświadczeń potwierdzających wykonanie lub wykonywanie takiego zadania. W takim wypadku Wykonawcy mają obowiązek udokumentować należyte wykonanie pozostałych dostaw wskazanych w wykazie dostaw.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

 

Opis dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 1. w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunki określone w pkt 5.1. muszą być spełnione łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

 2. ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na podstawie dokumentów załączonych do oferty, zgodnie
  z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z wypełnionym formularzem oferty, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą złożyć wraz z Formularzem oferty stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ następujące dokumenty:

 1. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy i o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ.

Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu:

 1. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycję treści oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

 

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 30.06.2020 r. o godz. 900.

Oferty należy składać w Sekretariacie Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2020 r. o godz. 915.

Termin związania ofertą 30 dni od dnia otwarcia ofert.

 

Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:


 

Kryterium 1: Cena Kc – 90 %

Zamawiający wyliczy ocenę punktową danej oferty w kryterium cena zgodnie z niżej wskazanym wzorem:

 

L = C najniższa/C badanej oferty x 90


(najniższa cena łączna – maksymalna ilość punktów 90)

 

Kryterium 2: Termin dostawy Kt - 10 %

 

Wykonawcy, którzy zadeklarują dostawę chemii w terminie do 3 kalendarzowych od telefonicznie otrzymanego zamówienia uzyskają, w niniejszym kryterium, ocenę – 10 pkt.

Wykonawcy, którzy zadeklarują dostawę chemii w terminie do 5 dni kalendarzowych od telefonicznie otrzymanego zamówienia uzyskają, w niniejszym kryterium, ocenę – 0 pkt.

 

ocena oferty = Kc + Kt

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie złożona prawidłowo, nie zostanie odrzucona
i uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z zsumowania kryterium cena oraz kryterium termin dostawy. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

 

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców jedynie w zakresie transportu chemii.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający odstępuje od konieczności wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniających.

Zamawiający zamieścił ogłoszenie w BZP w dniu 19.06.2020r. pod numerem 552435-N-2020

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 19.06.2020.10.03.27_Og_Ooszenie.pdf 2020-06-19 10:03:27 78,2KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 19.06.2020.10.03.27_SWZ_na_dostaw_a_chemii_2020.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-06-19 10:03:27 225,3KB 24 razy
Wynik postępowania
1 01.07.2020.09.14.33_ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_2020_07_01_09_09_33.pdf 2020-07-01 09:14:33 387,2KB
Udzielenie zamówienia
1 01.07.2020.09.40.06_OG_EOSZENIE_2020_07_01_09_39_43.pdf 2020-07-01 09:40:06 105,5KB
Informacja z otwarcia ofert
1 30.06.2020.10.13.26_Protokai_O_otwarcia.pdf 2020-06-30 10:13:26 90,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Dziuba 19-06-2020 10:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Dziuba 19-06-2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Dziuba 01-07-2020 09:40