Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o.
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAKUP I DOSTAWA (W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO) SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO DO PRZEWOZU KONTENERÓW Z ZAMONTOWANYM HYDRAULICZNYM ŻURAWIEM PRZENOŚNYM . ZNAK SPRAWY 04/AD/2020

Jezierzyce, dn. 10.04.2020r.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 214 000 EURO

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp. z o.o.

Jezierzyce, ul. Kolejowa 5, 76 – 200 Słupsk

059 811 25 75, 847 39 12, fax 059 847 39 20

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Zakup i dostawa (w formie leasingu operacyjnego) samochodu ciężarowego z zabudową do przewozu kontenerów wraz z zamontowanym hydraulicznym żurawiem przenośnym.

Znak sprawy 4/AD/2020

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod w/w adresem lub pobrać ze strony internetowej: www.zgkjezierzyce.pl w zakładce BIP

 

Realizacja zamówienia –

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu ciężarowego DMC 2600kg z zabudową (hakowiec) do przewozu kontenerów zamontowanym hydraulicznym żurawiem przenośnym w formie leasingu operacyjnego. Zakres zamówienia obejmuje zakup i dostawa (w formie leasingu operacyjnego) jednej sztuki używanego pojazdu ciężarowego do przewozu kontenerów wraz z zamontowanym hydraulicznym dźwigiem samochodowym, nie starszym niż 2012 rok spełniający normę EURO 5 w zakresie emisji spalin jak również spełniającego wymagania techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r. poz. 1990) i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. Pojazd wyposażony w urządzenie hakowe rok produkcji nie starszy niż 2012r z aktualnymi badaniami urzędu dozoru technicznego oraz w wyposażony również w żurawia o udźwigu 3500-4750 kg rok produkcji nie starszy niż 2012r z aktualnymi badaniami urzędu dozoru technicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy

3. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Procedura Zamówień Publicznych,: Anna Dziuba tel. 0 (59) 847 39 14

Przedmiot Zamówienia: Adam Drozd tel.519 159 791

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki:

Warunki udziału w postępowaniu.

4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1, pkt. 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt.1

  2. spełniają warunki w zakresie:

  1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej jak w niniejszym zamówieniu,

  2. zdolności technicznej lub zawodowej,

  3. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

4.2 W zakresie warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – w zakresie tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych wymagań.

  1. W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – w zakresie tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych wymagań.

  2. W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej – posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia minimum 1.000.000zł.

5. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Stwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów żądanych przez zamawiającego od wykonawcy przez powołaną do tego komisję przetargową, na zasadzie: spełnia/nie spełnia.

6. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami:

Kryterium 1: Cena Kc – 60 %

Kryterium 2: Termin dostawy T - 40 %

7. Zasady przyznawania punktów dla poszczególnych kryteriów:

Kryterium 1: Cena C – 60 %

Zamawiający wyliczy ocenę punktową danej oferty w kryterium cena zgodnie z niżej wskazanym wzorem:

 

P = C +T

 

Suma punktów (P) stanowiąca sumę „Ceny oferty” C? i „terminu dostawy” T wyliczona wg poniższych wzorów

 

Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert

C „Cena oferty”=------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt

Cena oferowana badanej oferty

 

Kryterium 2: „Termin dostawy” T – 40%

 

 

Najkrótszy termin dostawy (w miesiącach)

G„Termin dostawy”=---------------------------------------------------------------------- x 40 pkt

Termin dostawy badanej oferty (w miesiącach)

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie złożona prawidłowo, nie zostanie odrzucona i uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z zsumowania kryterium cena oraz kryterium termin dostawy. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie złożona prawidłowo, nie zostanie odrzucona i uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z zsumowania kryterium cena oraz kryterium termin dostawy.

 

7. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

8. Termin składania ofert upływa w dniu 23.04.2020 r. o godz. 900

9. Oferty należy składać w Sekretariacie Zamawiającego.

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2020 r. o godz. 915.

11. Termin związania ofertą 30 dni od dnia otwarcia ofert.

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.

13. Zamawiający odstępuje od konieczności wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający zamieścił ogłoszenie w BZP w dniu 10.04.2020r. pod numerem 530988-N-2020


 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 10.04.2020.12.38.33_SIWZ_Hakowiec_z_HDS.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-04-10 12:38:33 330,1KB 44 razy
2 10.04.2020.12.39.40_07.10.2019.12.34.20_Sprawozdanie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-04-10 12:39:40 1010,1KB 29 razy
3 10.04.2020.12.39.52_07.10.2019.12.33.56_Rachunek_zyskaiw_i_strat_2017.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-04-10 12:39:52 1,3MB 26 razy
4 10.04.2020.12.40.05_07.10.2019.12.33.38_Bilans_2018.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-04-10 12:40:05 1,9MB 24 razy
5 15.04.2020.09.57.33_2020_02_21_13_40_12.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-04-15 09:57:33 2,0MB 17 razy
6 15.04.2020.09.57.35_2020_02_21_13_40_12.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-04-15 09:57:35 2,0MB 14 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 14.04.2020.13.40.56_odpowied_u_na_zapytania_Znak_sprawy_4-AD-2020.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-04-14 13:40:56 97,0KB
2 16.04.2020.13.49.41_2020_02_21_13_40_12.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-04-16 13:49:41 2,0MB
3 16.04.2020.13.50.40_2020_02_24_08_18_55.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-04-16 13:50:40 5,2MB
4 16.04.2020.13.51.06_2020_04_16_09_03_59.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-04-16 13:51:06 702,9KB
5 16.04.2020.13.51.24_2020_04_16_13_35_20.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-04-16 13:51:24 1,4MB
6 17.04.2020.09.56.29_2020_04_17_09_53_56.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-04-17 09:56:29 276,3KB
Wynik postępowania
1 23.04.2020.10.04.11_2020_04_23_09_35_36.pdf 2020-04-23 10:04:11 248,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Dziuba 10-04-2020 12:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Dziuba 10-04-2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Dziuba 23-04-2020 10:15