Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o.
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

?Dostawa kruszyw drogowych na lata 2020/2022 ?, znak sprawy 3/AD/2020

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 214 000 EURO

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp. z o.o.

Jezierzyce, ul. Kolejowa 5, 76 – 200 Słupsk

059 811 25 75, 847 39 12, fax 059 847 39 20

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Dostawę kruszyw drogowych na lata 2020/2022 ”, znak sprawy 3/AD/2020

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod w/w adresem lub pobrać ze strony internetowej: www.zgkjezierzyce.pl w zakładce BIP

 

Realizacja zamówienia –

 

1. Przedmiot zamówienia stanowią sukcesywne dostawy, wraz z transportem i rozładunkiem po stronie Wykonawcy kruszyw drogowych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych i powiatowych administrowanych przez Gminę Słupsk, bieżącego utrzymania sieci wod – kan na terenie Gminy Słupsk, prowadzenia inwestycji - budowy sieci wod – kan i/lub dróg prowadzonych przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

Część I. Dostawa z transportem i rozładunkiem:

 • destruktu betonowego - o frakcji 0 – 65 mm, nie dopuszcza się udziału innych materiałów w destrukcie betonowym bez domieszek z gazobetonu, cegły oraz zanieczyszczeń typu szkło, metal, papier, tworzywo sztuczne. Gruz betonowy powinien mieć ciągłe uziarnienie. Szacowane zapotrzebowanie - 1200 t,

 • destruktu asfaltowego pozyskanego w wyniku frezowania nawierzchni bitumicznych. Dopuszczalna frakcja kruszywa 0 – 31,5mm. Szacowane zapotrzebowanie - 3000 t.,

 • kruszywa łamanego do stabilizacji mechanicznej 0 – 31,5 mm – przekruszone min. 90%. Zamawiający nie dopuszcza margli, kredy i wapienia – dostarczone kruszywo musi spełniać wymagania przedstawione w normie PN-EN 13043 lub PN-EN 13242. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych. Szacowane zapotrzebowanie -2000 t. ,

 • kruszywa łamanego do stabilizacji mechanicznej 0 – 31,5 mm ze skał twardych pochodzenia magmowego-melafir. Dostarczone kruszywo musi spełniać wymagania przedstawione w normie 13043:2004/AP1:2010, PN-EN 13242+ A1:2010. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych. Szacowane zapotrzebowanie -200 t.

 • piasku płukanego 0-2 mm – dostarczone kruszywo musi spełniać wymagania przedstawione w normie PN-EN 13043:2004/AP1:2010, PN-EN 13242+ A1:2010, PN-EN 12620+ A1:2010. Szacowane zapotrzebowanie 1200t


 

Część II. Dostawa z transportem i rozładunkiem

 • piasku naturalnego 0-2 mm, różnoziarnistego z przewagą ziaren drobnych, barwy jasnoszarej. Dostarczony piasek musi spełniać wymagania określone w normie 13043:2004/AP1:2010, PN-EN 13242+ A1:2010,

Szacowane zapotrzebowanie -18000 t.

 • piasku do piaskownic. Dostarczony piasek musi być kopalniany, przeznaczony do piaskownic oraz placów zabaw dla dzieci, wyjałowiony, a także pozbawiony części ilastych i zanieczyszczeń organicznych. Piasek winien cechować się granulacją 0,05÷2mm i spełniać wymogi polskiej normy PN – EN 1177:2500/A1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiającego aktualnych badań mikrobiologicznych przedmiotu dostawy. Szacowane zapotrzebowanie - 800 t,

 

Dostawa kruszyw oraz piasku odbywać będzie się sukcesywnie wg. potrzeb Zamawiającego na telefonicznie zgłoszone zapotrzebowanie w terminie i ilości zgodnie z zamówieniem do bazy Zamawiającego w Jezierzycach – ulica Kolejowa 5, lub w dowolne wskazane miejsce na terenie wiejskiej Gminy Słupsk. . Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany został w Załączniku nr 1 do SIWZ.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie przez 24 miesiące od dnia podpisania umowy

Nie wykonanie usługi każdorazowo w określonych powyżej terminach skutkować będzie zastosowaniem kar umownych wskazanych w umowie (wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ).

3. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Procedura Zamówień Publicznych,: Anna Dziuba tel. 0 (59) 847 39 14

Przedmiot Zamówienia: Przemysław Halczak tel.519 159 791

 

4. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 i spełniający warunki określone art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki:

 1. W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – wymaga przedstawienia:

 1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, należycie wykonał co najmniej trzy odrębne kontrakty – umowy na dostawy kruszyw drogowych jakością, rodzajem i zakresem zbliżonych do przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga wykazania minimum trzech kontraktów w zakresie dostawy minimum 200t kruszyw każdy.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potwierdzenia wiarygodności i autentyczności przedstawionych referencji - poświadczeń. W przypadku zrealizowania i/lub realizowania kontraktu/ów usług dostaw kruszyw dla Zamawiającego, Wykonawcy zwolnieni są ze składania stosownych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług . W tej sytuacji wymagane jest jedynie poświadczenie wykonania usług dla innego zamawiającego, zgodnie z wykazem wykonanych usług.

 3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - tj. dysponowanie odpowiednio wykwalifikowanym personelem, oraz odpowiednim transportem do dostarczenia zamówionych materiałów, w tym co najmniej dwoma samochodami ciężarowymi samowyładowczymi o ładowności do 10t i co najmniej jednym pojazdem o ładowności do 26t .

 1. W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej- Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych)

   

5. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami:

Kryterium 1: Cena Kc – 60 %

Kryterium 2: Termin dostawy Kt - 40 %

 

14.2 Zasady przyznawania punktów dla poszczególnych kryteriów:

Kryterium 1: Cena Kc – 60 %

Zamawiający wyliczy ocenę punktową danej oferty w kryterium cena zgodnie z niżej wskazanym wzorem:

 

Kc = C najniższa/C badanej oferty x 60


(najniższa cena łączna – maksymalna ilość punktów 60)

 

Kryterium 2: Termin dostawy Kt - 40 %

W przedmiotowym kryterium ocenie podlegać będzie termin dostawy w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego tj maksymalnie do 48 godzin licząc, licząc od telefonicznie otrzymanego zpotrzebowania.

 

Zamawiający wyliczy ocenę punktową danej oferty w kryterium termin dostawy zgodnie z niżej wskazanym wzorem:

 

Kt=T najkrótszy/T termin badanej oferty x 40


(najkrótszy termin dostawy – maksymalna ilość punktów 40)

 

UWAGA: Wykonawca musi w swojej ofercie zaproponować termin dostawy w pełnych godzinach.

Jeżeli Wykonawca nie poda w treści oferty deklarowanego terminu dostawy Zamawiający wstępnie uzna, że Wykonawca spełnia warunek w minimalnym zakresie i nie przyzna dodatkowych punktów w tym zakresie.

Jeżeli Wykonawca poda w treści oferty inne terminy dostawy niż wskazane powyżej, Zamawiający odrzuci taką ofertę na podstawie art 89 ust 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ.

Jeżeli wykazany termin dostawy będzie miał wpływ na punktację oferty i jej wybór, Wykonawca nie może w trakcie badania i oceny ofert go zmienić lub uzupełnić w sposób, który mógłby wpłynąć na punktację, gdyż naruszałoby to zasady równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji i przejrzystości postępowania.

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie złożona prawidłowo, nie zostanie odrzucona i uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z zsumowania kryterium cena oraz kryterium termin dostawy.

6. Opis dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 1. w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunki określone w pkt 5.1. muszą być spełnione łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

 2. ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na podstawie dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”

 3. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 4. Termin składania ofert upływa w dniu 20.04.2020 r. o godz. 900

 5. Oferty należy składać w Sekretariacie Zamawiającego.

 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2020 r. o godz. 915.

 7. Termin związania ofertą 30 dni od dnia otwarcia ofert.

 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.

8. Zamawiający odstępuje od konieczności wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający zamieścił ogłoszenie w BZP w dniu 10.04.2020r. pod numerem 530896-N-2020


 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 10.04.2020.10.44.16_SIWZ_na_dostaw_a_piasku_i_kruszyw_drogowych_na_lata_20-21.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-04-10 10:44:16 348,2KB 39 razy
2 14.04.2020.08.04.01_SIWZ_na_dostaw_a_piasku_i_kruszyw_drogowych_na_lata_20-21_poprawiona.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-04-14 08:04:01 348,4KB 39 razy
Wynik postępowania
1 24.04.2020.08.46.54_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2020-04-24 08:46:54 55,4KB
Informacja z otwarcia ofert
1 20.04.2020.13.20.20_protokai_O_z_otwarcia_ofert_kruszywa.pdf 2020-04-20 13:20:20 69,4KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Dziuba 10-04-2020 10:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Dziuba 10-04-2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Dziuba 24-04-2020 08:46