Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o.
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

?Świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem pasów drogowych dróg powiatowych i gminnych, terenów zielonych i boisk trawiastych administrowanych przez Gminę Słupsk?, znak sprawy 2/AD/2020

Jezierzyce, dn. 27.03.2020r.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 214 000 EURO

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp. z o.o.

Jezierzyce, ul. Kolejowa 5, 76 – 200 Słupsk

059 811 25 75, 847 39 12, fax 059 847 39 20

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem pasów drogowych dróg powiatowych i gminnych, terenów zielonych i boisk trawiastych administrowanych przez Gminę Słupsk ” Znak sprawy 2/AD/2020

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod w/w adresem lub pobrać ze strony internetowej: www.zgkjezierzyce.pl w zakładce BIP

 

Realizacja zamówienia –

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy i skarp rowów przydrożnych wzdłuż wybranych dróg powiatowych i gminnych będących w zarządzie Gminy Słupsk. Zakres robót obejmuje również koszenie terenów zielonych i boisk trawiastych. Koszenie odbywać się będzie pięciokrotnie w ciągu roku na podstawie zleceń wydanych przez Zamawiającego ze wskazaniem zakresu koszenia tj. wyszczególnieniem powierzchni koszeń terenów zielonych i wybranych pasów drogowych dróg powiatowych i gminnych. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany został w Załączniku nr 1 do SIWZ.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2021r.

Zamawiający przewiduje pięciokrotne wykaszanie wybranych pasów drogowych, terenów zielonych i boisk trawiastych w terminie 14 dni od daty zlecenia. Realizacja usługi następować będzie w terminie każdorazowo określonym w pisemnym zleceniu częściowym jednak nie dłużej niż 14 dni od przystąpienia do koszenia. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przystąpienia do koszenia w terminie 3 dni, licząc od pisemnego zlecenia. Faktyczny termin przystąpienia do koszenia może być krótszy i wynosić od 1do 3 dni i będzie on zgodny z zadeklarowanym przez Wykonawcę w formularzu oferty. Nie wykonanie usługi każdorazowo w określonych powyżej terminach skutkować będzie zastosowaniem kar umownych wskazanych w umowie (wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ).

3. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Procedura Zamówień Publicznych,: Anna Dziuba tel. 0 (59) 847 39 14

Przedmiot Zamówienia: Przemysław Halczak tel.519 159 791

 

4. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 i spełniający warunki określone art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki:

  1. w okresie ostatnich trzech latach przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem usługom będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn. koszenie traw i chwastów przy drogach publicznych wykonywane pod ruchem w ilości min. 400 000 m2 wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku zrealizowania i/lub realizowania kontraktu/ów usług koszenia dla Zamawiającego, Wykonawcy zwolnieni są ze składania stosownych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług koszenia. W tej sytuacji wymagane jest jedynie poświadczenie wykonania usług dla innego zamawiającego, zgodnie z wykazem wykonanych usług.

  2. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia- Zamawiający uzna ten warunek za spełniony w przypadku, kiedy Wykonawca wykaże się posiadaniem/dysponowaniem w pełni sprawnymi jednostkami podstawowych narzędzi i urządzeń tj.

- 2 ciągnikami rok produkcji nie starsze niż 2013 o mocy co najmniej 80 Km,

- 2 kosiarkami bijakowymi o szerokości koszenia min. 2 m,

- 1 kosiarką wysięgnikową -wysięg min. 6m,

- kosami mechanicznymi (żyłkowymi) lub kosiarkami spalinowymi-2 szt.

- 1 traktorkiem samojezdnym o mocy conajmniej 18Km z systemem optymalnego koszenia z koszem do zbierania trawy o pojemności co najmniej 300 l,

- ciągnikiem rok produkcji nie starszy niż 2013r. przeznaczonym do koszenia poboczy wzdłuż ścieżek rowerowych i chodników o  dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2000kg

Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

5. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami:

I. Cena łączna brutto za realizację zamówienia w zł –60%

Zamawiający wyliczy ocenę punktową danej oferty w kryterium cena zgodnie z niżej wskazanym wzorem

Kc = Cnajniższa/Cbadanej oferty x60
(najniższa cena łączna zł/ – maksymalna ilość punktów 60)

 

II. Skrócenie terminu przystąpienia do koszenia -40%

W przedmiotowym kryterium ocenie podlegać będzie skrócenie przystąpienia do koszenia w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego tj 3 dni licząc od następnego dnia roboczego po dniu w którym przekazano pisemnie polecenie zamawiającego do przystąpienia do koszenia.

Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru:

 

STP=STPB -STP MIN /(STPMAX -STPMIN)X40

gdzie:

STPB-skrócenie terminu przystąpienia do koszenia w badanej ofercie

STP MIN -minimalne skrócenie terminu przystąpienia do koszenia (0 dni )

STPMAX-maksymalne skrócenie terminu przystąpienia do koszenia (2dni )

 

UWAGA: wykonawca musi w swojej ofercie zaproponować skrócenie terminu przystąpienia do koszenia w pełnych dniach, tj. skrócenie o 0, 1 lub 2 dni

 

Ocenie w oparciu o ww. kryteria oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Oferta, która uzyska najwyższą, łączną liczbę punktów z dwóch kryteriów oceny ofert według wzoru:

liczba otrzymanych punktów = liczba punktów przyznana w kryterium "cena "+ liczba punktów uzyskana w kryterium "skrócenie terminu przystąpienia do koszenia"

zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną liczbą punktów.

 

6. Opis dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  1. w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunki określone w pkt 5.1. muszą być spełnione łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

  2. ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na podstawie dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”

  3. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

  4. Termin składania ofert upływa w dniu 08.04.2020 r. o godz. 900

  5. Oferty należy składać w Sekretariacie Zamawiającego.

  6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2020 r. o godz. 915.

  7. Termin związania ofertą 30 dni od dnia otwarcia ofert.

 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.

8.Zamawiający odstępuje od konieczności wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający zamieścił ogłoszenie w BZP w dniu 27.03.2020r.


 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 27.03.2020.12.18.48_og_Ooszenie_koszenie_20-21.pdf 2020-03-27 12:18:48 102,4KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 27.03.2020.12.18.48_SIWZ_na__O__owiadczenie_us_Oug_zwi__zanych_z_mechaniczny_koszeniem_poboczy_wzd_Ou___draigpublicznych_i_niepublicznych__bed__cych_w_zarz__dzie_gminy_S_Oupsk__Oy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-03-27 12:18:48 270,6KB 48 razy
Udzielenie zamówienia
1 21.04.2020.14.08.45_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2020-04-21 14:08:45 96,1KB
2 28.04.2020.08.35.57_OG_EOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMaeWIENIA.pdf 2020-04-28 08:35:57 105,2KB
Informacja z otwarcia ofert
1 08.04.2020.12.10.31_informacja_z_otwarcia_ofert_koszenie.pdf 2020-04-08 12:10:31 127,9KB
2 08.04.2020.13.56.08_informacja_z_otwarcia_ofert_koszenie_poprawiona.pdf 2020-04-08 13:56:08 128,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Dziuba 27-03-2020 12:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Dziuba 27-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Dziuba 28-04-2020 08:36