Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o.
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

DOSTAWĘ PIASKU I KRUSZYW DROGOWYCH WRAZ Z TRANSPORTEM: DESTRUKT BETONOWY 0-65, KRUSZYWO ŁAMANE 0 -31,5, DESTRUKT ASFALTOWY, PIASEK W 2017 ROKU.

 

Jezierzyce, dn. 17.02.2017r.

 

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 209 000 EURO

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp. z o.o.

Jezierzyce, ul. Kolejowa 5, 76 - 200 Słupsk

059 811 25 75, 847 39 12, fax 059 847 39 20

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

DOSTAWĘ PIASKU I KRUSZYW DROGOWYCH WRAZ Z TRANSPORTEM: DESTRUKT BETONOWY 0-65, KRUSZYWO ŁAMANE 0 -31,5, DESTRUKT ASFALTOWY, PIASEK W 2017 ROKU.

( CPV 14210000-6 - KRUSZYWA, 60100000-9 - USLUGI TRANSPORTU DROGOWEGO)

 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod w/w adresem lub pobrać ze strony internetowej: www.zgkjezierzyce.pl w zakładce BIP

Realizacja zamówienia - sukcesywnie przez 12 miesięcy licząc od dnia obowiązywania umowy.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Agnieszka Sadło tel. 059 847 39 27

 

 

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 i spełniający warunki określone art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy PZP.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą /spełnia - nie spełnia/ w oparciu o analizę informacji zawartych w dokumentach
i oświadczeniach złożonych przez wykonawcę w ofercie.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z wypełnionym formularzem oferty, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

  1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy i o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,

 

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 01.03.2017 r. o godz. 900

Oferty należy składać w Sekretariacie Zamawiającego

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2017 r. o godz. 915

Termin związania ofertą 30 dni od dnia otwarcia ofert

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami:

 

    1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

 

 

Kryterium 1: Cena Kc - 90 %

Zamawiający wyliczy ocenę punktową danej oferty w kryterium cena zgodnie z niżej wskazanym wzorem:

 

L = C najniższa/C badanej oferty x 90


(najniższa cena łączna - maksymalna ilość punktów 90)

 

 

Kryterium 2: Termin dostawy Kt - 10 %

Wykonawcy, którzy zadeklarują dostawę kruszywa oraz piasku w terminie od 0h do 24h od telefonicznie otrzymanego zamówienia uzyskają , w niniejszym kryterium, ocenę - 10 pkt.

Wykonawcy, którzy zadeklarują dostawę kruszywa oraz piasku w terminie powyżej 24h do 48h od telefonicznie otrzymanego zamówienia uzyskają , w niniejszym kryterium , ocenę - 0 pkt, natomiast,

 

ocena oferty = Kc + Kt

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie złożona prawidłowo, nie zostanie odrzucona i uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z zsumowania kryterium cena oraz kryterium termin dostawy. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający odstępuje od konieczności wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniających.

 

Zamawiający zamieścił ogłoszenie w BZP w dniu 17.02.2017r.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 17.02.2017.08.51.42_OgA_oszenie_dostawa_piasku_i_kruszyw_drogowych_w_2017_roku.pdf 2017-02-17 08:51:42 160,3KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 17.02.2017.09.52.37_SIWZ_na_dostawA__piasku_i_kruszyw_drogowych_w_2017_roku.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-17 09:52:37 523,4KB 83 razy
Wynik postępowania
1 20.03.2017.07.06.37_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2017-03-20 07:06:37 289,8KB
Udzielenie zamówienia
1 20.03.2017.07.06.37_Udzielenie_zamA_wienia_znak_sprawy_1AS2017..pdf 2017-03-20 07:06:37 170,2KB
Informacja z otwarcia ofert
1 01.03.2017.10.13.59_ProtokA_A__otwarcia.pdf 2017-03-01 10:13:59 174,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Dziuba 17-02-2017 08:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Dziuba 20-03-2017 07:06