Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o.
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawę nowych płyt drogowych betonowych o wymiarach 300x150x15 sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia 24.02.2020 r. do dnia 24.02.2021r., Znak sprawy 1/AD/2020

Jezierzyce, dn. 28.01.2020r.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 214 000 EURO

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp. z o.o.

Jezierzyce, ul. Kolejowa 5, 76 – 200 Słupsk

059 811 25 75, 847 39 12, fax 059 847 39 20

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Dostawę nowych płyt drogowych betonowych o wymiarach 300x150x15 sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia 24.02.2020 r. do dnia 24.02.2021r., Znak sprawy 1/AD/2020

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod w/w adresem lub pobrać ze strony internetowej: www.zgkjezierzyce.pl w zakładce BIP

 

Realizacja zamówienia –

1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem i rozładunkiem po stronie Wykonawcy nowych płyt drogowych betonowych o wymiarach 300x150x15 w granicach administracyjnych wiejskiej Gminy Słupsk. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany został w Załączniku nr 1 do SIWZ.

2 Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu.

3 Opcja minimum w przedmiotowym postępowaniu polega na zobowiązaniu się Zamawiającego do zamawiania w zakresie minimum na zasadach określonych w SIWZ.

4 Opcja maksimum polega na prawie Zamawiającego do zamawiania, ponad ilości determinujące opcję minimum, na zasadach określonych w SIWZ, do zakresu wartości maksimum. Wartością maksymalną zamówienia jest kwota wskazana w ofercie Wykonawcy jako opcja maksimum.

5 Płyty drogowe betonowe nie mogą pochodzić z rozbiórek, muszą być fabrycznie nowe, spełniać warunki określone przez Polskie Normy i podczas dostawy posiadać Krajową Deklarację Zgodności.

6 Dostawy płyt drogowych betonowych realizowane będą transportem Wykonawcy w granicach administracyjnych wiejskiej Gminy Słupsk.

7 Dostawy realizowane będą w ilości stosownej do potrzeb Zamawiającego, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy

(faksem, e-mailem, telefonicznie).

8 Dowodem zrealizowania dostawy będą dowody wydania WZ wystawiane każdorazowo przez Wykonawcę, zgodne ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

9 Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom jedynie w zakresie transportu i rozładunku zakupionego środka – płyt drogowych. Za prace zrealizowane przez podwykonawców Wykonawca będzie odpowiadał jak za własne.

10 Wspólny Słownik Zamówień CPV 441130005

11 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ

12 Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na dostarczane płyty drogowe, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru zlecenia.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Przemek Halczak tel. 519 159 791. Anna Dziuba tel.519159796

 

 

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 i spełniający warunki określone art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki:

  1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie odrębne kontrakty – umowy na dostawy nowych płyt drogowych betonowych jakością, rodzajem i zakresem zbliżonych do przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga wykazania minimum dwóch kontraktów w zakresie dostawy minimum 250 sztuk nowych płyt drogowych betonowych każdy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo potwierdzenia wiarygodności i autentyczności przedstawionych referencji - poświadczeń. W przypadku zrealizowania i/lub realizowania kontraktu/ów usług dostaw płyt drogowych dla Zamawiającego, Wykonawcy zwolnieni są ze składania stosownych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług zimowego utrzymania dróg. W tej sytuacji wymagane jest jedynie poświadczenie wykonania usług dla innego zamawiającego, zgodnie z wykazem wykonanych usług.

  1. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - tj. dysponowanie odpowiednio wykwalifikowanym personelem, oraz odpowiednim sprzętem do należytego wykonania usług dostaw płyt drogowych betonowych.

 

Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

 

W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:

 

P = C + G

 

Suma punktów (P) stanowiąca sumę „Ceny oferty” C , „Okresu gwarancji” G wyliczona wg poniższych wzorów.

 

 

 

Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert

C „Cena oferty”=--------------------------------------------------------------------------------------------- x 80 pkt

Cena oferowana badanej oferty

 

 

Okres gwarancji w badanej ofercie (w miesiącach)

G „Okres gwarancji”=---------------------------------------------------------------------------------------- x 20 pkt

Najdłuższy oferowany okres gwarancji spośród wszystkich ofert (w miesiącach)

Ocenie w oparciu o ww. kryteria oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Zgodnie z pkt 3.12 SIWZ Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na dostarczane płyty drogowe, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru zlecenia. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie dłuższy niż 60 miesięczny okres gwarancji, przyznana za to ocena kryterium będzie równa ocenie przyznanej za zaproponowanie 60 miesięcznego okresu gwarancji.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie złożona prawidłowo, nie zostanie odrzucona i uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z zsumowania kryterium cena oraz kryterium termin dostawy. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

Opis dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  1. w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunki określone w pkt 5.1. muszą być spełnione łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

  2. ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na podstawie dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”

 

  1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

  2. Termin składania ofert upływa w dniu 07.02.2020 r. o godz. 900

  3. Oferty należy składać w Sekretariacie Zamawiającego.

  4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.02.2020 r. o godz. 915.

  5. Termin związania ofertą 30 dni od dnia otwarcia ofert.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający odstępuje od konieczności wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający zamieścił ogłoszenie w BZP w dniu 28.01.2020r.


 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 28.01.2020.09.56.45_og_Ooszenie_dostawa_p_Oyt_drogowych.pdf 2020-01-28 09:56:45 99,6KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 28.01.2020.09.56.45_SIWZ_na_dostawe__p_Oyt_drogowych_300x150x15.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-01-28 09:56:45 371,0KB 60 razy
2 29.01.2020.12.37.03_SIWZ_na_dostawe__p_Oyt_drogowych_300x150x15.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-01-29 12:37:03 370,9KB 61 razy
Udzielenie zamówienia
1 18.02.2020.11.46.34_2020_02_18_11_36_35_zawiadomienie.pdf 2020-02-18 11:46:34 491,2KB
2 19.02.2020.13.21.32_2020_02_19_13_20_45.pdf 2020-02-19 13:21:32 119,6KB
Informacja z otwarcia ofert
1 07.02.2020.11.18.32_2020_02_07_11_02_39_protokol_otwarcia.pdf 2020-02-07 11:18:32 333,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Dziuba 28-01-2020 09:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Dziuba 28-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Dziuba 19-02-2020 13:21