Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o.
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

DOSTAWA PALIW ON, PB 95 NA ROK 2020

 

  • Jezierzyce, dn. 13.11.2019r.

  •  

  • O G Ł O S Z E N I E

 

o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 221 000 EURO

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp. z o.o.

Jezierzyce, ul. Kolejowa 5, 76 - 200 Słupsk 059 811 25 75, 847 39 12, fax 059 847 39 20

 

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę paliw ON, PB 95 na rok 2020

 

ZNAK SPRAWY 7/AS/2019

CPV: 09132000-3 benzyna bezołowiowa, 09134000-7 olej napędowy

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod w/w adresem lub pobrać ze strony internetowej: www.zgkjezierzyce.pl w zakładce BIP

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Agnieszka Sadło tel. 059 847 39 27

 

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 i spełniający warunki określone art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy PZP,

 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą /spełnia - nie spełnia/ w oparciu o analizę informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez wykonawcę w ofercie.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z wypełnionym formularzem oferty, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

  • oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy i o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,

 

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 04.12.2019 r. o godz. 900

Oferty należy składać w Sekretariacie Zamawiającego

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2019 r. o godz. 915

Termin związania ofertą 30 dni od dnia otwarcia ofert

 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami:

 

I. CENA łączna brutto zł - 25% - cena obliczona zgodnie z instrukcją wskazaną w pkt 13.1 SIWZ

 

Zamawiający obliczy punkty danej oferty w kryterium cena zgodnie z niżej wskazanym wzorem:

 

L = C najniższa/C badanej oferty x 25
(najniższa cena łączna zł/ - maksymalna ilość punktów 25)

 

II. Rabat ( opust ), w ..... % stały na czas trwania umowy naliczany od ceny jednostkowej brutto zakupionego paliwa wskazanej na dystrybutorze w dniu tankowania paliwa na danej stacji paliw Wykonawcy (identyczny dla ON i PB 95) - 75%.

 

Zamawiający obliczy punkty danej oferty w kryterium rabat zgodnie z niżej wskazanym wzorem:

 

LRABAT = R badanej oferty / R najwyższy x 75
(najwyższy rabat - maksymalna ilość punktów - 75)

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie złożona prawidłowo, nie zostanie odrzucona i uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z zsumowania kryterium cena oraz kryterium rabat.
W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców należących do tej samej sieci stacji paliw.

Zamawiający odstępuje od konieczności wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający zamieścił ogłoszenie w BZP w dniu 13.11.2019r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 13.11.2019.12.46.42_OG_EOSZENIE_2019.doc 2019-11-13 12:46:42 55KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 13.11.2019.12.46.42_SIWZ_na_dostaw_a_paliw_w_2020.doc Po terminie otwarcia ofert 2019-11-13 12:46:42 26KB 24 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 19.11.2019.08.18.54_Odpowiedzi_na_pytania_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-11-19 08:18:55 145,0KB
Udzielenie zamówienia
1 11.12.2019.08.01.28_Udzielenie_zamaiwienia_paliwa_2019.pdf 2019-12-11 08:01:28 177,6KB
Informacja z otwarcia ofert
1 05.12.2019.07.25.40_Protokai_O_otwarcia.pdf 2019-12-05 07:25:40 176,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Dziuba 13-11-2019 12:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Sadło 13-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Dziuba 11-12-2019 08:01