Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o.
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAKUP I DOSTAWA (W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO) JEDNEJ SZTUKI UŻYWANEGO POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO Z ZABUDOWĄ DWUKOMOROWĄ I JEDNEJ SZTUKI FABRYCZNIE NOWEGO POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO Z ZABUDOWĄ JEDNOKOMOROWĄ PRZEZNACZONĄ DO WYWOZU SELEKTYWNIE ZEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH. ZNAK SPRAWY 6/AS/2019.

 

Jezierzyce, dn. 07.10.2019r.

 

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 221 000 EURO

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp. z o.o.

Jezierzyce, ul. Kolejowa 5, 76 - 200 Słupsk

059 811 25 75, 847 39 12, fax 059 847 39 20

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

ZAKUP I DOSTAWA (W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO) JEDNEJ SZTUKI UŻYWANEGO POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO Z ZABUDOWĄ DWUKOMOROWĄ
I JEDNEJ SZTUKI FABRYCZNIE NOWEGO POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO Z ZABUDOWĄ JEDNOKOMOROWĄ PRZEZNACZONĄ DO WYWOZU SELEKTYWNIE ZEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH.

ZNAK SPRAWY 6/AS/2019.

CPV 34144511-3 - pojazdy do zbierania odpadów

CPV 34144510-6 - pojazdy do transportu odpadów

CPV 34114000-9 - pojazdy specjalne

CPV 66110000-4 - Usługi bankowe

 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod w/w adresem lub pobrać ze strony internetowej: www.zgkjezierzyce.pl w zakładce BIP

Wymagany przez Zamawiającego termin dostawy do siedziby Zamawiającego tj. Jezierzyce ul. Kolejowa 5, 76-200 Słupsk kompletnych śmieciarek wraz z kompletnymi dokumentami pojazdu zgodnie z wymaganiami Prawa o ruchu drogowym tj. art. 72 ust.1 - do 16.12.2019r. od dnia podpisania umowy.

 

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1, pkt. 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt.1

 2. spełniają warunki w zakresie:

 • posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej jak w niniejszym zamówieniu,

 • zdolności technicznej lub zawodowej,

 • sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 1. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Stwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów żądanych przez zamawiającego od wykonawcy przez powołaną do tego komisję przetargową, na zasadzie: spełnia/nie spełnia.

 1. W zakresie warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - w zakresie tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych wymagań.

 2. W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - wymaga przedstawienia”:

 • co najmniej 3 należycie wykonanych dostaw nowych śmieciarek w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, (wraz z podaniem nazwy zamawiającego, wartości netto pojazdu i terminu realizacji) oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie (referencje lub protokoły odbioru),

 • że producent nowej i używanej zabudowy posiada stacjonarny autoryzowany serwis działający od min. 2 lat w odległości nie większej niż 150 km od siedziby Zamawiającego,

 • że producent nowego i używanego pojazdu posiada stacjonarny autoryzowany serwis działający od min. 3 lat w odległości nie większej niż 150 km od siedziby Zamawiającego.

 1. W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia minimum 1.000.000zł.

 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunki określone w pkt 5.1. muszą być spełnione łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego powyżej oraz nie wykaże braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, zostanie wykluczony z postępowania.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie spółki w terminie do dnia 15.10.2019r. do godz. 900.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie do składania ofert zwraca się wykonawcom bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 15.10.2019r. o godz. 915.

Termin związania ofertą 30 dni od dnia otwarcia ofert.

 

2. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Kryterium 1: Cena C - 60 %

Zamawiający wyliczy ocenę punktową danej oferty w kryterium cena zgodnie z niżej wskazanym wzorem:

 

 1. Używany pojazd

Cu = C najniższa/C badanej oferty x 20

(najniższa cena łączna - maksymalna ilość punktów 20)

 

 1. Fabrycznie nowy

Cn = C najniższa/C badanej oferty x 40

(najniższa cena łączna - maksymalna ilość punktów 40)

 

Ocena ceny C = Cu + Cn

Kryterium 2: Okres gwarancji G - 40 %

 

 1. Używany pojazd:

 

- gwarancja na pojazd:

 

Okres gwarancji w badanej ofercie (w miesiącach)

Gup „Okres gwarancji = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 10

Najdłuższy oferowany okres gwarancji spośród wszystkich

ofert (w miesiącach)

 

Wykonawcy, którzy zadeklarują okres gwarancji co najmniej 9 m-cy kalendarzowych uzyskają w niniejszym kryterium, ocenę - 10 pkt.

Wykonawcy, którzy zadeklarują okres gwarancji krótszy niż 9 m-cy kalendarzowych uzyskają w niniejszym kryterium, ocenę - 0 pkt.

 

- gwarancja na zabudowę:

Okres gwarancji w badanej ofercie (w miesiącach)

Guz „Okres gwarancji = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 10

Najdłuższy oferowany okres gwarancji spośród wszystkich

ofert (w miesiącach)

 

Wykonawcy, którzy zadeklarują okres gwarancji co najmniej 12 m-cy kalendarzowych uzyskają w niniejszym kryterium, ocenę - 10 pkt.

Wykonawcy, którzy zadeklarują okres gwarancji krótszy niż 12 m-cy kalendarzowych uzyskają w niniejszym kryterium, ocenę - 0 pkt.

Ocena Gu = Gup + Guz

 1. Fabrycznie nowy pojazd:

 

- gwarancja na pojazd:

 

Okres gwarancji w badanej ofercie (w miesiącach)

Gnp „Okres gwarancji = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 10

Najdłuższy oferowany okres gwarancji spośród wszystkich

ofert (w miesiącach)

 

Wykonawcy, którzy zadeklarują okres gwarancji co najmniej 36 m-cy kalendarzowych uzyskają w niniejszym kryterium, ocenę - 10 pkt.

Wykonawcy, którzy zadeklarują okres gwarancji krótszy niż 36 m-cy kalendarzowych uzyskają w niniejszym kryterium, ocenę - 0 pkt.

 

- gwarancja na zabudowę:

 

Okres gwarancji w badanej ofercie (w miesiącach)

Gnz „Okres gwarancji = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 10

Najdłuższy oferowany okres gwarancji spośród wszystkich

ofert (w miesiącach)

 

Wykonawcy, którzy zadeklarują okres gwarancji co najmniej 24 m-ce kalendarzowe uzyskają w niniejszym kryterium, ocenę - 10 pkt.

Wykonawcy, którzy zadeklarują okres gwarancji krótszy niż 24 m-ce kalendarzowe uzyskają w niniejszym kryterium, ocenę - 0 pkt.

Ocena Gn = Gnp + Gnz

Ocena gwarancji G = Gu + Gn

Ocena oferty = C + G

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie złożona prawidłowo, nie zostanie odrzucona i uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z zsumowania kryterium cena oraz kryterium gwarancja. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt. 13.3, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

 2. Zamawiający poprawia w ofercie:

 1. oczywiste omyłki pisarskie,

 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

Wymagania dotyczące wadium - wadium będzie wymagane.

 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych),

 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

 • pieniądzu,

 • poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem bankowym,

 • gwarancjach bankowych,

 • gwarancjach ubezpieczeniowych,

 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DZ.U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158 z póź. zm.).

 1. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Ustce, nr 80 9315 0004 0050 4058 2000 0010. Kopię dowodu wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zaleca się dołączyć do oferty.

 2. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

 3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy dołączyć w formie oryginału do oferty. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.

 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zawartym w art. 46 ust. 4a Ustawy.

 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zmówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 9.8 SIWZ jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

 10. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

 11. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

 • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

 • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

 • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia uprawnionym do tego celu podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania w formularzu oferty- Załącznik nr 2 do SIWZ podwykonawców wraz z zakresem zadania jaki będą realizować jeżeli Wykonawca przewiduje ich udział w realizacji zamówienia. Za prace zrealizowane przez podwykonawców Wykonawca będzie odpowiadał jak za własne.Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie żąda wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniających.

Zamawiający zamieścił ogłoszenie w BZP w dniu 07.10.2019r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 07.10.2019.12.33.38_Og_Ooszenie.doc 2019-10-07 12:33:38 87,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 07.10.2019.12.52.39_SIWZ_na_dostaw_a__Emieciarek_w_formie_leasingu_operacyjnego_2019.doc Po terminie otwarcia ofert 2019-10-07 12:52:39 542,5KB 15 razy
2 08.10.2019.11.47.42_SIWZ_na_dostaw_a__Emieciarek_w_formie_leasingu_operacyjnego_2019-poprawiona.doc Po terminie otwarcia ofert 2019-10-08 11:47:42 542,5KB 5 razy
3 09.10.2019.12.20.22_09.10.2019.12.52.39_SIWZ_na_dostaw_a__Emieciarek_w_formie_leasingu_operacyjnego_2019_poprawiona.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-10-09 12:20:22 424,6KB 6 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 07.10.2019.12.33.38_Bilans_2018.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-10-07 12:33:38 1,9MB
2 07.10.2019.12.33.48_Rachunek_zyskaiw_i_strat_2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-10-07 12:33:48 1,3MB
3 07.10.2019.12.33.56_Rachunek_zyskaiw_i_strat_2017.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-10-07 12:33:56 1,3MB
4 07.10.2019.12.34.20_Sprawozdanie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-10-07 12:34:20 1010,1KB
5 08.10.2019.11.41.27_Odpowiedzi_na_pytania__Emieciarki_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2019-10-08 11:41:27 35KB
6 09.10.2019.12.20.22_odpowied_u_na_zapytania._Znak_sprawy_AS-6-2019.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-10-09 12:20:22 71,0KB
Wynik postępowania
1 18.10.2019.14.23.40_2019_10_18_14_21_17.pdf 2019-10-18 14:23:40 321,3KB
Udzielenie zamówienia
1 13.11.2019.09.14.48_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2019-11-13 09:14:48 128,1KB
Informacja z otwarcia ofert
1 15.10.2019.11.47.22_2019_10_15_11_45_11.pdf 2019-10-15 11:47:22 267,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Dziuba 07-10-2019 12:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Sadło 07-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Dziuba 13-11-2019 09:14