Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o.
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie wiejskiej gminy Słupsk w sezonach 2019/2020oraz 2020/2021

 

Jezierzyce, dn. 19.08.2019r.

 

 

 

 

 

 

Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp. z o.o.

Jezierzyce, ul. Kolejowa 5

76-200 Słupsk

 

 

 

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

 

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

 

 

 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE WIEJSKIEJ GMINY SŁUPSK W SEZONACH 2019/2020 oraz 2020/2021.

(CPV 90620000-9, 90630000-2)

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia - ZAŁ. NR 1

 2. Formularz oferty - ZAŁ. NR 2

 3. Wzór umowy- ZAŁ. NR 3

 4. Wzór oświadczenia Wykonawcy na podstawie art.22 ust. 1 ustawy PZP - ZAŁ. NR 4

 5. Wzór oświadczenia o przynależności/ nie przynależności do grupy kapitałowej - ZAŁ. NR. 5

 6. Wykaz rejonów - ZAŁ NR 6

 7. Wykaz sprzętu - ZAŁ. NR 7

 8. Wykaz wykonanych usług w zakresie ZUD - ZAŁ.NR 8

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp. z o.o.

Jezierzyce, ul. Kolejowa 5, 76-200 Słupsk

tel. 059 811 25 75, 059 847 39 12 lub 14, fax 059 847 39 20

 

2. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 221 000 euro, prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jedn. - (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia są całodobowe usługi sprzętowe (wynajem sprzętu wraz z operatorem) w zakresie - zimowego utrzymania dróg, chodników, parkingów oraz zatok i pętli autobusowych, tj. mechanicznego udrażniania, oczyszczania (śnieg, błoto pośniegowe, lód) wskazanych „terenów“ w miejscowościach w granicach administracyjnych wiejskiej Gminy Słupsk. Zamówienie obejmuje odśnieżanie, usuwanie śniegu i lodu oraz zwalczanie śliskości - usuwanie lokalnie występujących oblodzeń w uzgodnieniu zakresu wykonania tych prac z Zamawiającym. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany został w Załączniku nr 1 do SIWZ.

3.2. Wspólny Słownik Zamówień CPV 90620000-9, 90630000-2.

 

4. Termin wykonania zamówienia.

 1. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb zamawiającego w trakcie trwania umowy.
  Umowa zostanie zawarta na czas określony: od dnia podpisania umowy do 30.04.2021r. - dwa sezony zimowe.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. na zimowe utrzymanie minimum jednego całego, wskazanego w niniejszej SIWZ rejonu.

 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki:

 1. Posiadanie kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 2. Posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej- zmawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

 1. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, należycie wykonał dwa kontrakty obejmujące zimowe utrzymanie dróg - umów na zimowe utrzymanie dróg w minimum dwóch miejscowościach każda z umów lub utrzymanie minimum 104 m dróg i chodników- każdy kontrakt poza terenem zabudowanym. Zamawiający dopuszcza także możliwość wykazania zrealizowania dwóch kontraktów zimowego utrzymania powierzchni utwardzonych wielkoobszarowych minimum 25.000 m2 każda z powierzchni np. parkingów, lotnisk, etc.

Zamawiający zastrzega sobie prawo potwierdzenia wiarygodności i autentyczności przedstawionych referencji - poświadczeń. W przypadku zrealizowania i/lub realizowania kontraktu/ów usług ZUD dla Zamawiającego, Wykonawcy zwolnieni są ze składania stosownych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług zimowego utrzymania dróg. W tej sytuacji wymagane jest jedynie poświadczenie wykonania usług dla innego zamawiającego, zgodnie z wykazem wykonanych usług.

 1. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - tj. dysponowanie odpowiednio wykwalifikowanym personelem, oraz odpowiednim sprzętem do należytego wykonania usług ZUD.

5.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

5.4. Opis dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 1. w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunki określone w pkt 5.1. muszą być spełnione łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

 2. ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na podstawie dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”.

 

6. Przesłanki wykluczenia Wykonawców:

 

  1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

  2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

  3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawianie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

  4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 6.3 SIWZ.

  5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, Zamawiający zapewni temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

  6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

 

7.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą złożyć wraz z Formularzem oferty stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ następujące dokumenty:

 1. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy i o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ.

7.2 Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu:

 1. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycję treści oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

7.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 7.1 SIWZ.

7.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 7.1 SIWZ.

7.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

7.6. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, składa aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. Wykaz sprzętu ze szczegółowym tabelarycznym opisem jego parametrów technicznych, tj. opis pojazdu, pługa i posypywarki (parametry techniczne, rok produkcji, moc, etc.)- Załącznik nr 7 do SIWZ. Dodatkowo Wykonawca wraz z wykazem sprzętu ma obowiązek przedłożyć kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów.

 2. wykaz wykonanych minimum dwóch, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług zimowego utrzymania dróg w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem: zakresu prac i nazw instytucji - podmiotów zamawiających- Załącznik nr 8 do SIWZ.
  Wymagane jest załączenie dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie i zgodnie z wydanym zamówieniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo potwierdzenia wiarygodności i autentyczności przedstawionych poświadczeń.

W przypadku zrealizowania i/lub realizowania kontraktu/ów usług ZUD dla Zamawiającego, Wykonawcy zwolnieni są ze składania stosownych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług zimowego utrzymania dróg. W tej sytuacji wymagane jest jedynie poświadczenie wykonania usług dla innego zamawiającego, zgodnie z wykazem wykonanych usług.

7.7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego były wykonane usługi ZUD, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

7.8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

 

8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

 

 1.  

 2.  

 1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, pisemnie lub faksem, z tym zastrzeżeniem iż oświadczenia i dokumenty wymagane w załączeniu do oferty należy złożyć w formie pisemnej.

 2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 4. Treść zapytań wraz z w wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

 5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

 6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: Przemysław Halczak +48 519 759 791

 7. Procedura Zamówień Publicznych, Przedmiot Zamówienia: Anna Dziuba tel. 0 (59) 847 39 13

 

9. Wymagania dotyczące wadium - wadium nie będzie wymagane.

 

10. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

11. Opis sposobu przygotowywania ofert.

 

 1.  

 2.  

  1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną OFERTĘ obejmującą realizację przedmiotu zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  2. Oferta powinna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

  3. Oferta oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, dla których zamawiający określił wzory w formie załączników do SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

  4. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść powinny być podpisane lub parafowane przez wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez (osobę) / osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego lub jego upełnomocnionego przedstawiciela - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

  5. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale.

  6. Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

  7. Ofertę należy sporządzić wg FORMULARZA OFERTY (Załącznik nr 2 do SIWZ) załączając wymagane załączniki, oświadczenia i dokumenty.

  8. Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej w następujący sposób: „OFERTA na zimowe utrzymanie dróg na terenie wiejskiej gminy Słupsk w sezonach 2019/2020 oraz 2020/2021- nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.” Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie.

  9. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Strony zawierające informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, powinny być oddzielnie ze sobą połączone oraz ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty.

 

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 

 

 

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów:

 

Kryterium 1: Cena jednostkowa pracy sprzęty zł/rbh: Kc - 90 %

Zamawiający wyliczy ocenę punktową danej oferty w kryterium cena zgodnie z niżej wskazanym wzorem:

 

L = C najniższa/C badanej oferty x 90


(najniższa cena łączna - maksymalna ilość punktów 90)

 

Kryterium 2: Czas reakcji: Kt - 10 %

 

Wykonawcy, którzy zadeklarują rozpoczęcie prac w danym rejonie w terminie do 1 h od telefonicznie otrzymanego zamówienia uzyskają, w niniejszym kryterium, ocenę - 10 pkt.

Wykonawcy, którzy zadeklarują rozpoczęcie prac w danym rejonie w terminie do 2 h od telefonicznie otrzymanego zamówienia uzyskają, w niniejszym kryterium, ocenę - 0 pkt, natomiast,

 

ocena oferty = Kc + Kt

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie złożona prawidłowo, nie zostanie odrzucona i uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z zsumowania kryterium cena oraz kryterium termin rozpoczęcia prac. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

 

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

15.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

15.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

15.3 Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wymaga się przedstawienia umowy regulującej współpracę wykonawców.

15.4 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

16.1. Zamawiający odstępuje od konieczności wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Warunek podpisania umowy - Zamawiający żąda załączenia, w dniu podpisania umowy, kopii opłaconej (należy przedstawić także dowód opłacenia) polisy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie zimowego utrzymania dróg - minimalna suma ubezpieczenia 200.000,00 zł. Wykonawca będzie miał obowiązek przedłużania - posiadania w/w ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy.

 

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

17.1 Wzór umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ.

172 Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- potrzeby wykonania dostaw dodatkowych, które są niezbędne do zrealizowania zamówienia objętego niniejszym postępowaniem,

- zmian obligatoryjnych wynikających ze zmian przepisów prawa, niezależnych od stron.

 

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Środki ochrony prawnej określone w Dziale 6 ustawy przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

 

19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

 

20. Informacja o podwykonawcach

 

Wykonawca ma obowiązek wskazać podwykonawcę w ofercie wraz z zaznaczeniem zakresu powierzonych prac w ramach oferty oraz wykazem sprzętu przeznaczonym do realizacji zamówienia.

 

21. Informacjach o ofertach częściowych i wariantowych

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. na zimowe utrzymanie minimum jednego całego, wskazanego w niniejszej SIWZ rejonu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

Załącznik nr 1 do SIWZ

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiot zamówienia stanowią całodobowe usługi sprzętowe (wynajem sprzętu wraz z operatorem) w zakresie ZUD na terenie wiejskiej gminy Słupsk w sezonach 2019/2020 oraz 2020/2021, tj. mechanicznego odśnieżania wskazanych przez Zamawiającego dróg gminnych i ich poboczy, chodników, zatok i pętli autobusowych oraz parkingów we wskazanych miejscowościach oraz pomiędzy nimi na terenie wiejskiej Gminy Słupsk poprzez usuwanie śniegu i lodu oraz zwalczanie śliskości - usuwanie lokalnie występujących oblodzeń w postaci gołoledzi i/lub lodowicy w miejscach niebezpiecznych. Zamówienie obejmuje także utrzymanie dróg i chodników oraz ciągów pieszo jezdnych na terenie danego rejonu, które zostaną oddane do użytkowania w trakcie obowiązywania umowy.
Zimowe utrzymanie obejmuje: odśnieżanie i usuwanie gołoledzi i /lub lodowicy bądź w razie potrzeby obie w/w czynności jednocześnie - zamawiający nie dopuszcza możliwości dzielenia wykonywanej usługi, tj. w razie konieczności likwidacji śliskości tuż po opadach śniegu wymagane jest jednoczesne, tj. za jednym przejazdem, wykonywanie odśnieżania i posypywania wskazanych przez zamawiającego nawierzchni.
Przedmiot zamówienia obejmuje odśnieżanie (śnieg, błoto pośniegowe, lód) dróg dojazdowych do miejscowości, dróg i ulic osiedlowych w miejscowościach, dróg łączących miejscowości oraz usuwanie lokalnie występujących oblodzeń w miejscach niebezpiecznych (wzniesienia, zakręty, skrzyżowania) na odśnieżonych ciągach komunikacyjnych (posypywanie piaskiem, solą lub mieszanką drogową piasek/sól dostarczoną Wykonawcy przez Zamawiającego.) w ramach minimum jednego rejonu zgodnie ze złożoną ofertą i Załącznikiem nr 6 do SIWZ tj. rejonowym podziałem miejscowości przewidzianych do odśnieżania.

Uwaga! Sól i piasek dostarcza Zamawiający natomiast Wykonawca w cenie ofertowej wykona mieszankę zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.

Zamawiający wymaga rozpoczęcie prac w danym rejonie w terminie do maksymalnie 2 h od telefonicznie otrzymanego zamówienia.

Uwaga! Czas reakcji stanowi kryterium wyboru ofert!

Zimowe utrzymanie poszczególnych rejonów Wykonawca prowadził będzie na podstawie podpisanej z Zamawiającym umowy oraz bezpośrednich uzgodnień z Zamawiającym. Usługi stanowiące przedmiot Zamówienia należy prowadzić posiadanym, sprawnym, przystosowanym do zimowego utrzymania dróg oraz dopuszczonym do ruchu drogowego sprzętem drogowym w ilości i parametrach co najmniej wskazanych w niniejszej specyfikacji.
W przypadku zalegania dużych ilości śniegu , w pasach utrzymywanych dróg danego rejonu powodujących brak możliwości skutecznego odśnieżania, Wykonawca winien posiadać możliwość zapewnienia pracy, po uśrednionej (np. wywiad telefoniczny) cenie „rynkowej dla powiatu słupskiego“ i za zgodą Zamawiającego dodatkowego sprzętu typu koparko - ładowarka. Zamawiający przewiduje także możliwość wykorzystania do tego celu własnych koparko - ładowarek w przypadku ich „postoju“ i/ lub koparko - ładowarek zewnętrznych Wykonawców z którymi wcześniej zamawiający podpisał stosowne umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
UWAGA: WYCENA OFERTY W ZŁ/RBH WINNA JUŻ ZAWIERAĆ KOSZTY DOJAZDU I POWROTU SPRZĘTU Z MIEJSCA ŚWIADCZENIA USŁUGI - ZUD - ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEJ SIWZ, W TYM UMOWY.

 

 

 

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Słupsk - rejonowy podział miejscowości

 

L.p.

Numer rejonu

Nazwa rejonu

Miejscowości należące do rejonu:

1

I

SWOŁOWO“

Wierzbięcin, Bruskowo Małe, Swołowo, Krzemienica, Gac, Gać Leśna, Redęcin.

2

II

BYDLINO“

Strzelinko wieś, Bydlino wieś, Bydlino osiedle, Gałęzinowo, Wielichowo, Gajki , droga Strzelinko - dr krajowa, tzw. Schetynówka
droga powiatowa Strzelino - Gałęzinowo - utrzymuje ZGK.

3

III

GŁOBINO“

Kusowo wieś, Głobino, Głobino strefa, Stanięcino, Warblewo, Warblewko, Łupiny, Strefa Płaszewko.

4

IV

KRĘPA“

Krępa, Płaszewko, Kusowo do skrzyżowania wieś.

5

V

REDZIKOWO“

Redzikowo osiedle, Redzikowo SHR, Wieszyno, Redzikowo strefa.

6

VI

WŁYNKÓWKO“

Włynkówko, Włynkowo, droga Włynkowo - dr krajowa, Strzelino,

droga powiatowa Strzelino - Gałęzinowo - utrzymuje ZGK.

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE JEDNOSTKI NA JEDEN REJON UPRAWNIAJĄCE DO ZŁOŻENIA OFERTY.

 

Wymagane : na każdą część ciągniki rolnicze 4 x 4 , sprawne technicznie, oznakowane zgodnie z wymogami prawa, w tym światło pomarańczowe tzw. Kogut.

 

Rejon: I - Swołowo

Rejon: II - Bydlino

Rejon: III - Głobino

.

Rejon: IV - Krępa

 

Rejon: V - Redzikowo

 

Rejon: VI - Włynkówko

 

UWAGA:

 

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY
Znak sprawy - 3/AS/2019

Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp. z o.o.

Jezierzyce, ul. Kolejowa 5

76-200 Słupsk

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE WIEJSKIEJ GMINY SŁUPSK W SEZONACH 2019/2020 oraz 2020/2021.

 

III. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

NIP: ............................................

REGON: ......................................

 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oraz wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oferuję:

 

 

Rejon: I - Swołowo

 

Roboczogodzina pracy sprzętu zgodnie ze SIWZ:

 

...........................zł/rbh netto, słownie:....................................................................................................................................

 

plus podatek VAT (……… %), tj........................................................................................................................................zł

 

..........................zł/rbh brutto, słownie:...................................................................................................................................

 

Rejon: II - Bydlino

 

Roboczogodzina pracy sprzętu zgodnie z SIWZ:

 

...........................zł/rbh netto, słownie:....................................................................................................................................

 

plus podatek VAT (…… %), tj............................................................................................................................................zł

 

..........................zł/rbh brutto, słownie:...................................................................................................................................

 

Rejon: III - Głobino

 

Roboczogodzina pracy sprzętu zgodnie z SIWZ:

 

...........................zł/rbh netto, słownie:....................................................................................................................................

 

plus podatek VAT (…… %), tj............................................................................................................................................zł

 

..........................zł/rbh brutto, słownie:...................................................................................................................................

Rejon: IV - Krępa

 

Roboczogodzina pracy sprzętu zgodnie z SIWZ:

 

...........................zł/rbh netto, słownie:....................................................................................................................................

 

plus podatek VAT (…… %), tj............................................................................................................................................zł

 

..........................zł/rbh brutto, słownie:...................................................................................................................................

 

 

Rejon: V - Redzikowo

 

Roboczogodzina pracy sprzętu zgodnie z SIWZ:

 

...........................zł/rbh netto, słownie:....................................................................................................................................

 

plus podatek VAT (…… %), tj............................................................................................................................................zł

 

..........................zł/rbh brutto, słownie:...................................................................................................................................

 

Rejon: VI - Włynkówko

 

Roboczogodzina pracy sprzętu zgodnie z SIWZ:

 

...........................zł/rbh netto, słownie:....................................................................................................................................

 

plus podatek VAT (…… %), tj............................................................................................................................................zł

 

..........................zł/rbh brutto, słownie:...................................................................................................................................

 

 

 

OFERUJĘ CZAS REAKCJI NA TERENIE REJONU.................................................................................................... W CZASIE.............................GODZIN ( MAKS 2 )** OD TELEFONICZNEGO OTRZYMANIA ZLECENIA **

 

 

 

Oświadczam, że:

Oświadczam także, że część zamówienia powierzam:

 

Zakres powierzonych prac

Nazwa, adres i dane kontaktowe Podwykonawcy wraz z wykazem sprzętu jakim dysponuje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej część są:

(1 )...................................................................................................................

(2 )...................................................................................................................

(3 )...................................................................................................................

(4 )...................................................................................................................

(5 )...................................................................................................................

(6 )...................................................................................................................

(7 )...................................................................................................................

 

Ofertę składam na kolejno ponumerowanych stronach.

Cała oferta składa się z:................stron.

 

Oświadczam, iż zastrzegam/ nie zastrzegam* w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane. Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy Imienna pieczątka i czytelny podpis

( lub pieczęć firmowa ) osoby ( lub osób ) upoważnionej (ych)

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................dn. ..........................2019r.

 

 

 

*- niepotrzebne skreślić

** - WYPEŁNIA WYKONAWCA

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ

 

WZÓR UMOWY - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE

 

 

W dniu ..................2019r. pomiędzy:

Zakładem Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp. z o.o., Jezierzyce, ul. Kolejowa 5 ,
76 - 200 Słupsk, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez :

Andrzeja Cyranowicza Prezesa Zarządu

a:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................zwanym dalej Wykonawcą

reprezentowanym przez :

.......................................................................................

 

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego - Znak sprawy: 3/AS/2019, opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu .............. 2019r. pod numerem:……………………………………………………………….....

 

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący zakres usług składających się na całodobowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych, dróg dojazdowych, osiedlowych i innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego w niżej wymienionych miejscowościach Gminy Słupsk w sezonach zimowych 2019/2020 oraz 2020/2021 zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą oraz zapisami SIWZ tj.:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………...
Brak telefonicznego zgłoszenia rozpoczęcia pracy przez Wykonawcę skutkować może niezaliczeniem wykonanej pracy.

 

§2

 

§3

 

Rejon ( y )........................................................................................................................................................................

 

 

Roboczogodzina pracy sprzętu na danym rejonie:

 

...........................zł/rbh netto, słownie:..............................................................................................................................

plus podatek VAT (…………..%), tj..............................................................................................................................zł

..........................zł/rh brutto, słownie:...........................................................................................................................

 

 

§4

 

§5

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§6

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

 

§7

Koordynatorem realizacji umowy będą osoby, ze strony:

Zamawiającego: Przemysław Halczak,

Wykonawcy:…………………………………………………………………..................................................................

§8

KARY UMOWNE

Strony ustalają stosowanie kar umownych w przypadkach:

 

§9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

§10

§11

W sprawach nieuregulowanych przedmiotową umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów prawnych wydanych na jego podstawie, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.Kodeks Cywilny oraz treść SIWZ i treść złożonej oferty.

 

§12

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacja niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

Załączniki do umowy: Oferta Wykonawcy

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ

 

 

Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp. z o.o.

Jezierzyce, ul. Kolejowa 5

76-200 Słupsk

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

 

Na potrzeby postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ZUD na terenie wiejskiej gminy Słupsk w sezonach 2019/2020 oraz 2020/2021.(nazwa postępowania), prowadzonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o. o. Znak sprawy 3/AS/2019 (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

 

…............................................………….. (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…2019r.

…………………………………………

(podpis Wykonawcy)

 

Załącznik Nr 5 do SIWZ

 

 

Oświadczenie o przynależności / nie przynależności do grupy kapitałowej

 

 

Przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego bez możliwości składania ofert częściowych na:
ZUD na terenie wiejskiej gminy Słupsk w sezonach 2019/2020 oraz 2020/2021”. Znak sprawy -3/AS/2019.

 

 

Wykonawca:

Nazwa i adres...................................................................................................................................................................................

Województwo: ……........................................................................................................................................................................

Numer telefonu: .................................................................. Numer faksu …….............................................................................

NIP......................................................................................................... REGON...........................................................................

 

 

Oświadczam/my że Wykonawca …........................................................ - 1) do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.)

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - 2)

Lp. Nazwa podmiotu:

1................................................................................

2................................................................................

3................................................................................

4................................................................................

5................................................................................

 

Uwaga!

1) Należy napisać odpowiednio „należy” albo „nie należy”

2) Wykaz należy wypełnić, jeżeli wykonawca w oświadczeniu napisze, że należy do grupy kapitałowej.

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy Imienna pieczątka i czytelny podpis

( lub pieczęć firmowa ) osoby ( lub osób ) upoważnionej (ych)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................dn. ..........................2019r.

 

Załącznik nr 6 do SIWZ

 

 

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Słupsk -

Rejonowy podział miejscowości.

 

 

 

L.p.

Numer rejonu

Nazwa rejonu

Miejscowości należące do rejonu:

1

I

SWOŁOWO“

Wierzbięcin, Bruskowo Małe, Swołowo, Krzemienica, Gac, Gać Leśna, Redęcin.

2

II

BYDLINO“

Strzelinko wieś, Bydlino wieś, Bydlino osiedle, Gałęzinowo, Wielichowo, Gajki , droga Strzelinko - dr krajowa, tzw. Schetynówka
droga powiatowa Strzelino - Gałęzinowo - utrzymuje ZGK.

3

III

GŁOBINO“

Kusowo wieś, Głobino, Głobino strefa, Stanięcino, Warblewo, Warblewko, Łupiny, Strefa Płaszewko.

4

IV

KRĘPA“

Krępa, Płaszewko, Kusowo do skrzyżowania wieś.

5

V

REDZIKOWO“

Redzikowo osiedle, Redzikowo SHR, Wieszyno, Redzikowo strefa.

6

VI

WŁYNKÓWKO“

Włynkówko, Włynkowo, droga Włynkowo - dr krajowa, Strzelino, droga powiatowa Strzelino - Gałęzinowo - utrzymuje ZGK

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na „ZUD na terenie wiejskiej gminy Słupsk w sezonach 2019/2020 oraz 2020/2021”. Znak sprawy - 3/AS/2019.

 

WYKAZ SPRZĘTU

L.P.

Nazwa sprzętu i wyposażenia ( osprzętu )

Parametry techniczne pojazdu i osprzętu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy Imienna pieczątka i czytelny podpis

( lub pieczęć firmowa ) osoby ( lub osób ) upoważnionej (ych)

 

 

 

 

 

...................................................dn. ..........................2019r.

Załącznik nr 8 do SIWZ

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

ZNAK SPRAWY 3/AS/2019

 

Oświadczam, iż w okresie ............... ostatnich lat licząc od daty wszczęcia niniejszego przetargu wykonałem następujące usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników - ośnieżania i likwidacji śliskości:

 

Lp.

Rodzaj i zakres prac

Zakres prac - nazwy utrzymywanych miejscowości

TERMIN REALIZACJI

Nazwa, adres i telefon Zamawiającego

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

NA POTWIERDZENIE W/W PRAC ZAŁĄCZAM NIŻEJ ODPOWIEDNIE REFERENCJE - POŚWIADCZENIA

 

Nazwa i adres Wykonawcy Imienna pieczątka i czytelny podpis

( lub pieczęć firmowa ) osoby ( lub osób ) upoważnionej (ych)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................dn. ..........................2019r.

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

209 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na ZUD na terenie wiejskiej gminy Słupsk w sezonach 2019/2020 oraz 2020/2021”. Znak sprawy - 3/AS/2019

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 •  

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie spółki w terminie do dnia 04.09.2019r. do godz. 900.

  2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie do składania ofert zwraca się wykonawcom bez otwierania.

  3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 04.09.2019r. o godz. 915.

  1. Opis sposobu obliczenia ceny:

  1. Cena oferty na zimowe utrzymanie dróg powinna być wyrażona w formie ceny jednostkowej w zł/rbh, stałej na czas realizacji zamówienia i powinna obejmować wszystkie nakłady niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia na całym terenie, którego dotyczy oferta (dany rejon i/lub cały pozostały teren wiejskiej Gminy Słupsk na zasadach określonych niniejszą SIWZ) łącznie z własnym załadunkiem dostarczonego piasku, soli, przygotowywania i załadunku mieszanki piasek/sól oraz kosztami każdorazowego telefonicznego powiadamiania (telefon lub sms) Zamawiającego o rozpoczęciu pracy po dojeździe do pierwszej miejscowości danego rejonu oraz telefonicznego powiadomienia o zakończeniu pracy w danym dniu wykonywania usług. Cena roboczogodziny powinna także obejmować koszty dojazdów z bazy Wykonawcy do miejsca świadczenia usług. Przejazd pomiędzy miejscowościami danego rejonu lub w przypadku polecenia ze strony Zamawiającego przejazdu tego samego sprzętu na inny rejon z rejonu wykonywania pracy

  2. Cena oferty na zimowe utrzymanie dróg powinna także uwzględniać koszty alternatywnego wykorzystania sprzętu Wykonawcy w innych miejscowościach na terenie wiejskiej Gminy Słupsk, które nie wchodzą w skład rejonu (- ów) na który Wykonawca złożył ofertę i/lub które nie zostały wykazane w rejonowym podziale przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.

  3. Jednostkowe ceny oferty powinny być wyrażone cyfrowo i słownie z wyszczególnieniem właściwego podatku VAT (wartość netto i brutto) - wyrażone w PLN z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Rozliczanie między stronami wyłącznie w PLN.

  4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmian/negocjacji zaoferowanych cen jednostkowych w trakcie trwania umowy.

  1.  

  2.  

  3.  

  4.  

  5.  

  6.  

  7.  

  8.  

  9.  

  10.  

  11.  

  12.  

  13.  

  14.  

   1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

  1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt. 14.3, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

  1. Zamawiający poprawia w ofercie:

  1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

  3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę,

  4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

   1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy: w zakresie zmiany terminu rozpoczęcia i lub zakończenia wykonania zamówienia w przypadku:

   1. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

     1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  • alternatywnego (np. w przypadku awarii) wykorzystywania sprzętu wskazanego w ofercie do zimowego utrzymania dróg na terenie wiejskiej Gminy Słupsk, poza danym rejonem, za cenę określoną w złożonej przez Wykonawcę ofercie bez dodatkowych roszczeń ze strony Wykonawcy. Kalkulacja ceny wskazanej w ofercie winna obejmować koszty ewentualnego świadczenia usług ZUD na terenie wiejskiej Gminy Słupsk, poza miejscowościami wchodzącymi w skład umownego rejonu zimowego utrzymania dróg na które ofertę złożył dany Wykonawca.

  • Zamontowania, bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody ze strony Wykonawcy i/lub właściciela danego pojazdu, na koszt zamawiającego, w pojeździe/ pojazdach wykonawcy używanych na potrzeby ZUD, urządzenia lub urządzeń umożliwiających satelitarną kontrolę pracy i położenia danego pojazdu (urządzenia typu GPS). Strony odrębnym porozumieniem/umową określą prawa i obowiązki wykonawcy dotyczące zamontowanego urządzenia GPS.

     1. Warunki realizacji zamówienia:

  • Minimalne wymagania sprzętowe upoważniające do złożenia oferty na jeden rejon zgodnie z SIWZ oraz umową.

  • Złożenie oferty na większą liczbę rejonów wymaga odpowiedniej krotności n/w sprzętu.

  • Wykonawca winien wskazać w ofercie jaki pojazd zostaje przeznaczony na dany rejon w przypadku gdy oferta składana jest na więcej niż jeden rejon.

  • Wykonawca winien dysponować możliwością zastąpienia sprzętu podstawowego w przypadku jego awarii innym sprzętem o zbliżonych parametrach technicznych do wymaganych niniejszą SIWZ.

  • minimum jeden ciągnik rolniczy o mocy co najmniej 100 KM, rok produkcji - pojazd nie starszy niż 1995r. napęd 4x4, wyposażony w pług odśnieżny wielofunkcyjny trzystopniowy (trzy warianty robocze pracy - pług składany HYDRAULICZNIE z możliwością tzw. przebijania zasp śnieżnych) o szerokości minimum 2,70 m.

  • minimum jedna piaskarka (rozsiewacz)do posypywania piaskiem lub piaskiem z solą o pojemności minimum 3000 kg.

  • minimum jeden ciągnik rolniczy o mocy co najmniej 100 KM, rok produkcji - pojazd nie starszy niż 1995r. napęd 4x4, wyposażony w pług odśnieżny wielofunkcyjny trzystopniowy (trzy warianty robocze pracy - pług składany HYDRAULICZNIE z możliwością tzw. przebijania zasp śnieżnych) o szerokości minimum 2,70 m.

  • minimum jedna piaskarka (rozsiewacz) do posypywania piaskiem lub piaskiem z solą o pojemności minimum 3000 kg.

  • minimum dwa ciągniki rolnicze o mocy od 80 KM każdy, napęd 4x4, z pługiem do odśnieżania o szerokości minimum 2,70m zawieszony z przodu ciągnika każdy. Rok produkcji - pojazdy nie starsze niż z 1995r.

  • minimum jedna piaskarka do posypywania piaskiem lub piaskiem z solą o pojemności minimum 3000 kg na każdy ciągnik.

  • minimum jeden ciągnik rolniczy o mocy co najmniej 90KM, rok produkcji - pojazd nie starszy niż 1995r. napęd 4x4, wyposażony w pług odśnieżny wielofunkcyjny trzystopniowy (trzy warianty robocze pracy - pług składany HYDRAULICZNIE z możliwością tzw. przebijania zasp śnieżnych) o szerokości minimum 2,70 m.

  • minimum jedna piaskarka (rozsiewacz )do posypywania piaskiem lub piaskiem z solą o pojemności minimum 3000 kg.

  • minimum jeden ciągnik rolniczy o mocy co najmniej 100KM, rok produkcji - pojazd nie starszy niż 1995r. napęd 4x4, wyposażony w pług odśnieżny wielofunkcyjny trzystopniowy (trzy warianty robocze pracy - pług składany HYDRAULICZNIE z możliwością tzw. przebijania zasp śnieżnych) o szerokości minimum 2,70 m.

  • minimum jedna piaskarka (rozsiewacz)do posypywania piaskiem lub piaskiem z solą o pojemności minimum 3000 kg

  • minimum jeden ciągnik rolniczy o mocy co najmniej 100KM, rok produkcji - pojazd nie starszy niż 1995r. napęd 4x4, wyposażony w pług odśnieżny wielofunkcyjny trzystopniowy (trzy warianty robocze pracy - pług składany HYDRAULICZNIE z możliwością tzw. przebijania zasp śnieżnych) o szerokości minimum 2,70 m.

  • minimum jedna piaskarka (rozsiewacz)do posypywania piaskiem lub piaskiem z solą o pojemności minimum 3000 kg.

  • W zależności od warunków atmosferycznych i za dodatkowym uzgodnieniem z Zamawiającym pracy więcej niż jednego zestawu sprzętu na każdym z rejonów czy w każdej z miejscowości wiejskiej Gminy Słupsk pod warunkiem iż każdy z dodatkowych pojazdów i jego wyposażenie dotyczące ZUD spełniają minimalne wymagania określone niniejszą SIWZ.

  • cena ofertowa winna zostać wyliczona zgodnie z zapisami SIWZ (w tym pkt 13).

  • W przypadku braku możliwości wjazdu na niektóre wewnętrzne drogi osiedlowe na danym rejonie Zamawiający dopuści możliwość wykorzystywania czasowo zawieszanego na ciągniku rozsiewacza piasku i soli z zastrzeżeniem, że jego minimalna ładowność winna wynosić 500 kg pod warunkiem że Wykonawca dysponuje także rozsiewaczem opisanym wyżej.

  1. Zimowe utrzymanie dróg n/w rejonu za cenę:

  1. Obciążanie Zamawiającego fakturami VAT z terminem płatności: przelew 30 dni liczony od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT - każdorazowe rozliczenie za okres maksymalnie: 14 dni świadczenia usług ZUD. Za dzień zapłaty uznawany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. .

  • zadeklarowana wyżej cena/ ceny zawiera/ ją wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ oraz podatek VAT w ustawowej wysokości i nie ulegnie zmianie w trakcie obowiązywania umowy,

  • uważamy się związani niniejszą ofertą na czas 30 dni,

  • zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i warunkami umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,

  • zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania i wyceny oferty.

  1. Odśnieżanie (śnieg, błoto pośniegowe, lód) dróg dojazdowych, osiedlowych i innych wskazanych przez Zamawiającego, parkingów, pętli autobusowych i chodników stanowiących rejon (y)...........obejmujący (e) miejscowości:..............................................................................................................................................

  2. Zwalczanie śliskości na jezdni - usuwanie lokalnie występujących gołoledzi i lodowic w miejscach niebezpiecznych typu wzniesienia, skrzyżowania, zakręty, podjazdy itp. na odśnieżanych drogach, o których mowa w ust.1, - tj. załadunek własnym sprzętem i posypywanie piaskiem, solą lub mieszanką piasek/ sól dostarczanymi przez Zamawiającego na plac wskazany przez Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek stale konsultować telefonicznie bądź osobiście z Zamawiającym zakres miejsc niebezpiecznych wymagających posypywania.

  3. W przypadku jednoczesnego wystąpienia opadów śniegu i gołoledzi Wykonawca ma obowiązek wykonać odśnieżanie i posypywanie zestawem pojazdu i piaskarki za jednym przejazdem. Wykonawca winien być w stałej gotowości do wykonania odśnieżania i likwidacji oblodzeń jednocześnie przy jednym przejeździe jednostki sprzętu przewidzianego do ZUD na danym rejonie.

  4. Rozpoczynanie akcji odśnieżania i usuwania gołoledzi w czasie do ….......... godzin/y (maksymalnie 2h) od telefonicznego polecenia ze strony Zamawiającego, bądź konsultacji Wykonawcy konieczności rozpoczęcia akcji z Zamawiającym.

  5. Każdorazowe obowiązkowe telefoniczne informowanie o rozpoczęciu lub prowadzeniu akcji z Zamawiającym:........

  1. Wykonawca winien rozliczyć pracę sprzętu liczoną w godzinach od momentu dojazdu do danej miejscowości oraz do czasu zakończenia pracy w ostatniej z „utrzymywanych“ miejscowości z odliczeniem czasu postoju sprzętu. Przejazdy pomiędzy miejscowościami danego rejonu należy rozliczyć jako czas pracy wg stawki za 1 roboczogodzinę pracy sprzętu. Dojazd i powrót sprzętu wkalkulowany został w koszt roboczogodziny zgodnie ze złożoną ofertą i nie może być zaliczany do czasu pracy sprzętu.

  2. Obowiązkowe pisemne dokumentowanie daty i czasu wykonanych usług ZUD - załączniki do faktur weryfikowane przez Zamawiającego i stanowiące obowiązkową podstawę do rozliczenia faktury za wykonaną usługę.

  3. Wykonawca w cenie ofertowej zł/h zobowiązuje się do wykonania mieszanki z dostarczonego przez Zamawiającego piasku i soli zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.

  4. Zamawiający ma prawo do zamontowania, bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody ze strony Wykonawcy i/lub właściciela danego pojazdu, na koszt zamawiającego, w pojeździe/ pojazdach wykonawcy używanych na potrzeby ZUD, urządzenia lub urządzeń umożliwiających satelitarną kontrolę pracy i położenia danego pojazdu (urządzenia typu GPS).

  1. Umowę na realizację przedmiotu zamówienia zawiera się na czas określony tj. od dnia podpisania do 30.04.2021r.

  2. Wszelkie pisemne informacje Zamawiający przesyłał będzie na adres:...........................................................................

  3. Bieżące informacje typu: zlecenia, potwierdzenia przekazywane będą Wykonawcy osobiście lub telefonicznie pod numer(y) telefonów:...............................................................................................

        1. Wynagrodzenie za wykonanie przez Wykonawcę, zgodnie z §1, umowy wynosi: stała na czas realizacji umowy cena jednostkowa:

        1. Wynagrodzenie rozliczane będzie fakturami VAT z terminem płatności: przelew 30 dni liczonym od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT - każdorazowe rozliczenie za okres maksymalnie: 14 dni świadczenia usług ZUD. Za dzień zapłaty uznawany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

  1. Całość zakresu usług stanowiących przedmiot umowy Wykonawca ma obowiązek realizować zgodnie ze złożoną ofertą

  2. W sytuacjach losowych, wyjątkowych ( np. awaria sprzętu ) Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym, ma prawo i obowiązek zapewnić w ciągu dwóch godzin zastępczy sprzęt umożliwiający szybkie i poprawne wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach akcji ZUD z zastrzeżeniem iż sprzęt zastępczy winien spełniać minimum wymagania określone w SIWZ dla sprzętu podstawowego.

  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania wizji lokalnej mającej na celu stwierdzenie faktycznego uszkodzenia sprzętu w przypadku notorycznie powtarzających się awarii pojazdów i urządzeń Wykonawcy wykorzystywanych do odśnieżania lub usuwania gołoledzi.

  1. Kontrola jakości wykonanej usługi, weryfikacja danych przedstawionych przez Wykonawcę w załączniku do faktur.

  2. Zapewnienie (do ..............................................) w ciągu 72 h od zgłoszenia Wykonawcy zimowego utrzymania dróg - dostaw piasku, soli bądź mieszanki piasek/sól na potrzeby usuwania lokalnie występujących gołoledzi.

  3. Ewentualne udzielanie wyjaśnień Wykonawcy ( w trakcie realizacji umowy ) dotyczących przedmiotu zakresu prac, jego zmian itp.

  4. Zapłata za wykonane i odebrane usługi.

  5. Montaż na koszt własny urządzenia typu GPS wraz z wyposażeniem w wybranym pojeździe (pojazdach) wykorzystywanych do ZUD.

  1. Wykonywanie zamówienia zgodnie z §1 niniejszej umowy i złożoną ofertą.

  2. Niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu: wszelkich trudności w trakcie realizacji umowy,

  3. Wykonywanie usług jedynie sprzętem spełniającym wymagania określone w SIWZ i dopuszczonym do ruchu drogowego, emitującym pomarańczowe światło ostrzegawcze.

  4. Udostępnienie pojazdu/ ów wskazanego / wskazanych w ofercie Zamawiającemu celem ewentualnego czasowego (na czas obowiązywania umowy ) zamontowania i zdemontowania, na koszt Zamawiającego urządzenia typu GPS umożliwiającego zamawiającemu bieżący monitoring pracy danego pojazdu.

  5. Pokrycie wszystkich strat powstałych w wyniku uszkodzenia mienia - majątku innego podmiotu czy innej osoby powstałe w trakcie wykonywania ZUD, a powstałych z winy Wykonawcy.

  1. Opóźnienia w rozpoczęciu realizacji przez Wykonawcę przedmiotowej usługi zimowego utrzymania - 400% stawki godzinowej brutto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia zgodnie z §1 pkt 4 umowy.

  2. Nie wykonania przez Wykonawcę zleconej usługi zimowego utrzymania dróg - 5.000,00 zł brutto za każde pojedyncze niewykonane zlecenie.

  3. W wysokości 20.000,00 zł, w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

  4. Kary umowne, o których mowa powyżej Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania przez Zamawiającego.

  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar.

  6. Zapłata kary umownej za opóźnienie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia usługi, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych.

  7. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

  1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający poinformuje, że nie będzie w stanie wywiązać się z obowiązków w zakresie płatności.

  2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy w następujących przypadkach:

   1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach po rozliczeniu zrealizowanych do tego czasu usług,

   2. zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub postępowanie likwidacyjne, bądź zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

  1. Odstąpienie od umowy z w/w przyczyn wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  2. Strona odstępująca od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

  3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przyczyny.

  1. W przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

  2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

  1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

  2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

  3. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego niniejszym postępowaniu.

  4. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w……………………………………………..polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………, w następującym zakresie: ………………………………...…

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 21.08.2019.10.39.28_Og_Ooszenie__zima.doc 2019-08-21 10:39:28 33,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 21.08.2019.10.39.28_zima_2019-2020,_2020-2021.doc Po terminie otwarcia ofert 2019-08-21 10:39:28 245,5KB 67 razy
2 27.08.2019.11.20.36_zima_2019-2020,_2020-2021.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-08-27 11:20:36 351,5KB 11 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 27.08.2019.11.22.04_sprostowanie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-08-27 11:22:04 177,1KB
Udzielenie zamówienia
1 17.09.2019.09.17.00_2019_09_17_09_13_47_zawiadomienie_o_wyborze.pdf 2019-09-17 09:17:00 475,6KB
2 30.09.2019.11.20.34_OG_EOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMaeWIENIA.pdf 2019-09-30 11:20:34 140,7KB
Informacja z otwarcia ofert
1 04.09.2019.10.33.13_2019_09_04_10_32_15_PROTOKae_E_OTWARCIA.pdf 2019-09-04 10:33:13 253,9KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Dziuba 21-08-2019 10:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Dziuba 30-09-2019 11:21