Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o.
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Deklaracja dostępności

OS?WIADCZENIE W SPRAWIE DOSTE?PNOS?CI

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowia?zuje sie? zapewnic? doste?pnos?c? swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Os?wiadczenie w sprawie doste?pnos?ci ma zastosowanie do strony internetowej https://www.zgkjezierzyce.pl/

Status pod wzgle?dem zgodnos?ci

Status:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Tres?ci wymienione poniz?ej sa? niedoste?pne z naste?puja?cych powodo?w:

a) niezgodnos?c? z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

Część plików publikowanych przed wejściem ustawy nie jest dostępna cyfrowo.

 

b) nieproporcjonalne obcia?z?enie:

Archiwalne dokumenty opublikowane przed wejściem ustawy.

 

c) tres?c? nie wchodzi w zakres maja?cych zastosowanie przepiso?w:

Mapy. Filmy na żywo. Dokumenty wytworzone przez inne podmioty.

Przygotowanie os?wiadczenia w sprawie doste?pnos?ci

Niniejsze os?wiadczenie sporza?dzono dnia:

2020-09-10

 

Metoda przygotowania oświadczenia:

Samoocena przygotowana przez podmiot .

 

Os?wiadczenie zostało ostatnio poddane przegla?dowi w dniu:

2021-02-11

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnos?nikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, kto?ry ma byc? stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowos?ci w zakresie zgodnos?ci oraz wyste?powania o informacje i tres?ci wyła?czone z zakresu dyrektywy:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Dane kontaktowe odpowiednich podmioto?w/jednostek/oso?b (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za doste?pnos?c? i rozpatrywanie wniosko?w przesłanych za pos?rednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

Andrzej Kaczmarczyk

 

Adres e-mail podmioto?w/jednostek/oso?b (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za doste?pnos?c? i rozpatrywanie wniosko?w przesłanych za pos?rednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

a.kaczmarczyk@gtbsjezierzyce.pl

 

Numer telefonu odpowiednich podmioto?w/jednostek/oso?b (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za doste?pnos?c? i rozpatrywanie wniosko?w przesłanych za pos?rednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

+48 59 847 39 23

Poste?powanie odwoławcze

Opis (wraz z odnos?nikiem) poste?powania odwoławczego w przypadku niezadowalaja?cej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Dane kontaktowe włas?ciwego organu odpowiedzialnego za poste?powanie odwoławcze:

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:

2008-04-15

 

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartos?ci, polegaja?cej w szczego?lnos?ci na zmianie wygla?du lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:

 Brak

 

Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny doste?pnos?ci cyfrowej:

https://achecker.ca/checker/index.php

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skro?to?w klawiszowych słuz?a?cych przemieszczaniu sie? po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu doste?pnych na nich funkcji:

SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu

 

Link do deklaracji doste?pnos?ci aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:

Brak

 

Informacja o moz?liwos?ci powiadomienia podmiotu publicznego o braku doste?pnos?ci cyfrowej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

 https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Informacja o doste?pnos?ci architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla oso?b niepełnosprawnych:

W siedzibie przy ulicy Kolejowej 5 – lokalizacja i konstrukcja budynku umożliwia  wejście do środka z poziomu chodnika  oraz dostęp do wszystkich pomieszczeń znajdujących się na parterze  w tym kasy i toalet. Utrudniony jest dostęp do pracowników pracujących na piętrze budynku, dlatego w holu budynku na parterze przygotowano miejsca obsługi klienta. Brak wydzielonego osobnego miejsca dla osoby niepełnosprawnej na parkingu firmowym.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod kto?rym moz?liwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Brak

Pozostałe informacje

Wyjas?nienie dotycza?ce zobowia?zania organu sektora publicznego w zakresie doste?pnos?ci cyfrowej, na przykład:
— zamiar osia?gnie?cia wyz?szego poziomu doste?pnos?ci niz? wymagany prawem,
— s?rodki zaradcze, kto?re zostana? podje?te w celu rozwia?zania kwestii niedoste?pnych tres?ci na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych s?rodko?w w z?ycie:

— s?rodki zaradcze, kto?re zostana? podje?te w celu rozwia?zania kwestii niedoste?pnych tres?ci na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych s?rodko?w w z?ycie

Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) os?wiadczenia w sprawie doste?pnos?ci:

-

Odnos?nik do sprawozdania z oceny, o ile jest doste?pne, oraz w szczego?lnos?ci, jez?eli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod wzgle?dem zgodnos?ci wskazano jako „w pełni zgodna”:

-

Wszelkie inne tres?ci uznane za stosowne:

Brak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Dziuba 23-02-2021 14:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-09-2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Dziuba 24-03-2021 15:04